สวพ.มก. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เทคนิคการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้น”

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้น” จากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน โดยนายนันทิศักดิ์ ประทีปสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนางสาวศุภิสรา เกียรติสันติสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้น การกำจัดไวรัส การดูแลรักษาข้อมูลฯ ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ