สวพ.มก.จัดประชุมสนทนากลุ่ม “การพัฒนากลไกการนำงานวิจัยไปต่อยอดและใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ”

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมสนทนากลุ่มดำเนินการโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนากลไกการนำงานวิจัยไปต่อยอดและใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ” ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ