สวพ.มก. จัดประชุมประชาสัมพันธ์ทุน คอบช. ประเภททุนมุ่งเป้า และทุน สกว.ประจำปี 2560

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559 สวพ.มก. จัดประชุมประชาสัมพันธ์ทุน คอบช. ประเภททุนมุ่งเป้า และทุน สกว.ประจำปี 2560 ได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี โพธิยะราชนำเสนอภาพรวมของทุนในส่วนภาคอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยแบ่งดังนี้
1.ทุนวิจัยมุ่งเป้า (ห้องทับทิม) ชั้น 2
-การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
-วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
-โลจิกติกส์และโซ่อุปทาน
-อ้อยและน้ำตาล
2.ทุนวิจัย สกว. (ห้องไพลิน) ชั้น 3
-การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative house
-ทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม (IBPG)
-สร้างคุณค่าเพิ่มในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
-ผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์