ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมชี้แจงกรอบทุน คอบช.ประเภททุนมุ่งเป้า ประจำปี 2560

ชี้แจงทุน_คอบช60

ตามที่เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) จะสนับสนุนการวิจัยภายใต้กรอบวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ปี 2560 โดยผลการวิจัยที่ได้จะต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนที่จะนำผลผลิตจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัย และกรอบการวิจัยดังกล่าวนั้น

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.มก.) ร่วมกับ คณะเกษตร ได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติด้านเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ด้านสิ่งแวดล้อมและพลาสติกชีวภาพ ด้านการศึกษา ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้านการท่องเที่ยว เพื่อชี้แจงกรอบและแนวทางการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยให้ได้รับทุนฯ ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00-16.00 น.ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร ตามกำหนดการดังแนบ

จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัยที่สนใจ เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วยทั้งนี้ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมไปยัง ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สวพ.มก. ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน2559

สอบถามเพิ่มเติม ; คุณวราภรณ์ เบอร์โทรศัพท์ 0-2579-5547 ต่อ 20 สายใน 1457, 1796 ต่อ 20

เอกสารที่เกี่ยวข้อง