ขอเชิญประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับสถาบันการศึกษาในเครือ ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2559 ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ

ในการนี้ ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาหรือหน่วยงานส่งผลงานเพื่อนำเสนอในเวลากำหนด ตามรายละเอียดบนเว็บไซต์ http://research.dru.ac.th/RDI/rdi_webnew/

สอบถามเพิ่มเติม ; สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 0-2890-0001 ต่อ 2082