ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเรื่อง “ขับเคลื่อนประเทศไทย…ด้วยดัชนีการวิจัย”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดการประชุมสัมมนา เรื่อง“ขับเคลื่อนประเทศไทย…ด้วยดัชนีการวิจัย”  ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 13.๐๐ – 16.๐๐ น. ณ ห้องประชุม Lotus suite 1-4 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  ในระหว่างการจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๙ (Thailand Research  Expo 2016)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมาในหัวข้อดังกล่าว และตอบรับการเข้าร่วมประชุมไปยังกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559   หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองประเมินผลการวิจัย โทร. ๐2561 2445 ต่อ 511, 512

-รายละเอียด

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.