กลาสเซรามิกชนิดไมกาเป็นกลาสเซรามิก โดย ผศ.ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ

[youtube]https://youtu.be/TSdFzRUB8dM[/youtube]

กลาสเซรามิกชนิดไมกาเป็นกลาสเซรามิกที่มีสมบัติเหมาะที่จะใช้ไปเป็นฟันปลอม แบบอุดฝัง (Inlay)  อุดครอบ (Onlay) ครอบฟัน (Crown)  และแผ่นปิดหน้าฟัน (Veneer)  จุดเด่น คือ สามารถกรอแต่งขึ้นรูปด้วยระบบ CAD/CAM (Computer Aided Design and Computer Aided Manufacturing) ประกอบกับการใช้เครื่อง CNC (Computer Numerical Control) ที่สามารถขึ้นรูปแบบซับซ้อนได้ ชิ้นส่วนเหล่านี้จึงสามารถเข้ากันได้อย่างลงตัวกับแกนฟันเดิม ซึ่งมีความแข็งแรงสูง ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ สามารถเข้ากับร่างกายมนุษย์ได้ และทนต่อการละลายของสารเคมี กลาสเซรามิกใช้เป็นวัสดุบูรณะฟันที่ผลิตขึ้นได้ภายในประเทศ  สามารถนำไปใช้เป็น ครอบฟัน แกนฟันหรือวัสดุอุดฟัน ตามความเหมาะสม ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยระดับกลางและระดับล่าง สอบถามได้ที่ ผศ.ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-5112-9929

 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
วนิดา รัตตมณี
ธนิสร  ปานชื่น
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.