โครงการอบรมหลักสูตร Principles of Ethics and Good Clinical Practice (GCP) รุ่นที่ 1/2559

CPG-Training-1

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร Principles of Ethics and Good Clinical Practice (GCP) รุ่นที่ 1/2559 ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความรู้ ความเข้าใจ หลักจริยธรรมการดำเนินงานวิจัยในมนุษย์และการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี 

อาจารย์ นักวิจัย นิสิต หรือบุคลากรของ มก. ที่สนใจเข้าร่วม (รับจำนวนจำกัด) สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อผู้เข้ารับการอบรม ส่งไปยังฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยโทรสาร (Fax) หมายเลข 0-2561-1985 หรืออีเมล์ E-mail ruttanapn@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง