ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์ทุน คอบช.ประเภททุนมุ่งเป้า และทุน สกว.ประจำปี 2560

Present_คอบช_trf

ตามที่เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) จะสนับสนุนการวิจัยภายใต้กรอบวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ปี 2560 โดยผลการวิจัยที่ได้จะต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนที่จะนำผลผลิตจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัย และกรอบการวิจัยดังกล่าวนั้น

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.มก.) ได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวดี โพธิยะราช นำเสนอภาพรวมของทุนในส่วนภาคอุตสาหกรรม ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-10.00 น.ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. หลังจากนั้นจะทำการแบ่งกลุ่มเพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยเข้าร่วมหารือในกลุ่มที่สนใจในเวลา 10.00-12.00 น. ดังนี้

1.ทุนวิจัยมุ่งเป้า

1.1 การบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวดี โพธิยะราช ผู้ประสานงานโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

1.2วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

โดย 1.รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ (ด้านอัญมณี)

2.รองศาสตราจารย์ ดร.ประณัฐโพธิยะราช (ด้านสิ่งทอ)

3.รองศาสตราจารย์ ดร.จิรารัตน์ อนันตกูล (ด้านอาหาร)

ผู้ประสานงานโครงการวิจัยวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

1.3โลจิกติกส์และโซ่อุปทาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์ ผู้ประสานงานโครงการวิจัยโลจิกติกส์และโซ่อุปทาน

1.4อ้อยและน้ำตาล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา ผู้ประสานงานโครงการวิจัยอ้อยและน้ำตาล

2.ทุนวิจัย สกว.

2.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative house

โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว

  1. นางสาวพิมพ์ภิดา วิชญพิมพ์จุฬา

ผู้ประสานงานโครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative house

2.2 ทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม (IBPG)โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ เสาร์ชัย ผู้ประสานงานโครงการวิจัยทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม (IBPG)

จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัยที่สนใจ เข้าร่วมหารือแนวทาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อเสนอการวิจัย ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมไปยัง ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สวพ.มก. ภายในวันพุธที่ 15มิถุนายน2559

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่; คุณวราภรณ์ 02-579-5547 ต่อ 20สายใน 1457, 1796 ต่อ 17

โทรสาร 02-561-1985 หรือ email:  rdiwpt@ku.ac.th