KURDI R2R DAY

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการนำเสนอรายงานผลการวิจัยโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ณ ห้องโถงบุษราคัม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ