การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง กิจกรรมชดเชย คาร์บอนและการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคบริการ

ตามที่ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้รับ มอบหมายให้ดำเนินโครงการ “ขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ ภายในประเทศปีที่ 3” โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกิจกรรมชดเชยคาร์บอน และการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรให้แก่องค์กรในสาขาบริการ ส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม กิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อสร้างอุปสงค์คาร์บอนเครดิตจากโครงการ CDM และโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย (TVER) อันจะช่วยสนับสนุนและ ขับเคลื่อนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ ได้กำหนดจะจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง กิจกรรมชดเชย คาร์บอนและการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคบริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการ ประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรและการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอนสำหรับผู้ประกอบการ

ในการนี้ ใคร่ขอเรียนเชิญท่าน และตัวแทนจากหน่วยงานของท่าน จำนวน 2-4 ท่าน เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอความกรุณาลงทะเบียนด้วยการส่งแบบตอบรับการเข้า ร่วมงานสัมมนาทางอีเมล์ที่ vgreenku@gmail.com ภายในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กำหนดการงานสัมมนา
แบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุม