การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8

สวพ.มก. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8” โดย Mr.Andrew Warner – English Editor ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Leave a Reply

Your email address will not be published.