การสัมมนา ทิศทางงานวิจัยกับการอนุญาตตาม พ.ร.บ. อาหาร

FoodAndMed

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย (รองศาสตราจารย์ ดร.สิริ ชัยเสรี) มีแนวคิดในการที่จะส่งเสริม และผลักดันงานวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารใหม่และอาหารเสริม เพื่อให้เป็นแนวทางการดำเนินการวิจัยสำหรับอาจารย์ นักวิจัยที่มีความสนใจจะดำเนินงานวิจัยให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ นำไปใช้ประโยชน์ได้ จึงได้มอบหมายให้ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.มก.) จัดการสัมมนาทิศทางงานวิจัยกับการอนุญาตตาม พ.ร.บ. อาหาร โดยเรียนเชิญ คุณจิตรา เศรษฐอุดม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข และ คุณมยุรี ดิษย์เมธาโรจน์ นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ชี้แจงแนวทางการดำเนินการเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารใหม่และอาหารเสริมจากงานวิจัย เพื่อเป็นแนวทางสำหรับอาจารย์ นักวิจัยที่สนใจ ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 13:00-15:30 น. ณ ห้องละอองฟ้า ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ทั้งนี้ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ไปยัง ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สวพ.มก. โทรสาร 02-561-1985 หรือ e-mail: rdisdch@ku.ac.th ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

เอกสารประกอบการบรรยาย: คู่มือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คู่มือการขอประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ คู่มือการขอประเมินความปลอดภัยวัตถุเจือปนอาหาร คู่มือการขอประเมินความปลอดภัยอาหาร