หารือเรื่อง การจัดทำร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับฯ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ประชุมรองประธานอนุกรรมการ/อนุกรรมการฯ เพื่อหารือเรื่อง การจัดทำร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับฯ ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.