สวพ.มก. ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

S__23101473