ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers (แม่ไก่)) รุ่นที่ 13

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers (แม่ไก่)) รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00-18.00 น. ณ ห้องประชุม 1608-1608/1 อาคารบริหาร ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี โดยผู้สนใจสมัครได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 และจะแจ้งผลการพิจารณาเข้าคัดเลือกฝึกอบรมให้ทราบในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ทาง e-mail ของผู้สมัคร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.nrct.go.th/training.aspx 

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02 504 7593 นายธนกร จารุตั้งสกุล e-mail; research.stou@gmail.com