ข้อเสนอโครงการทุนมุ่งเป้า 2560 (ที่มีการใช้สัตว์) ขอให้ส่งแบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2559

ขออนุญาติเลี้ยงและใช้สัตว์

 

ตามที่เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยจะเปิดระบบ NRMS ให้ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2559 โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ Website ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

สำหรับโครงการวิจัยที่จะเสนอขอนั้น เป็นโครงการที่มีการใช้สัตว์ ของคณะ/หน่วยงานที่ไม่มีคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ระดับคณะ/สถาบัน ขอให้ท่านดำเนินการจัดส่ง

1. แบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2559)

2. ใบรับรองการอนุมัติให้ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. ข้อเสนอโครงการวิจัย หรือ conceptual proposal โดยแสดงรายละเอียดการดำเนินการต่อสัตว์อย่างชัดเจน

หมายเหตุ เอกสาร 1 และ 2 สามารถดาวน์โหลดได้ที่  website สวพ.มก.

และจัดส่งเอกสารดังกล่าวไปยัง ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สวพ. มก. ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เพื่อเสนอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ทันเวลาต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณโสภิดา ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สวพ.มก. สายใน 1457 ต่อ 17 , 02 579 5547