สวพ.มก. ขอเรียนเชิญอาจารย์/นักวิจัย และบุคลากรเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก.

PosterToonKUMiracle1

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กำหนดจัดงานการนำเสนอผลงานวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยที่ได้รับทุน นำเสนอผลผลิต/ผลลัพธ์จากการวิจัย พร้อมรับฟังข้อคิดเห็น/เสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานวิจัยให้สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่นี่ (Click) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โทรศัพท์ 02-579-5547 ต่อ 23

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. กำหนดการ การนำเสนอผลงานวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2. กำหนดการ การนำเสนอผลงานวิจัย โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3. ลำดับการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ประเภทชุดโครงการ
  4. ลำดับการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย นักวิจัยรุ่นใหม่
  5. แผนผังการแสดงโปสเตอร์
  6. ประกาศผลรางวัลการประกวดโปสเตอร์