การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

AnimalSciTest

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559  เวลา 08:30-16:30 น. ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี เพื่อให้ คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ อาจารย์ นักวิจัย รวมถึง นิสิตบัณฑิตศึกษา (ป.โท และ ป.เอก) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความรู้และเข้าใจแนวทางการเลี้ยงและใช้สัตว์ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ และถูกต้องตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว และรับทราบกระบวนการพิจารณางานวิทยาศาสตร์ รวมถึงการใช้แบบฟอร์มการใช้ขอสัตว์ฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของอาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป

คณะกรรมการกำกับฯ อาจารย์ นักวิจัย รวมถึง นิสิตบัณฑิตศึกษา ผู้สนใจ  (รับจำนวนจำกัด) สามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมรับการอบรม ไปยัง ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สวพ.มก. ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2559

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: