นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้ารางวัลจากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) จำนวน 3 รางวัล

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้ารางวัลจากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailland Toray Science Foundation :TTSF) จำนวน 3 รางวัล และเข้ารับรางวัลจากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมสวิสโซเทล ปาร์ค นายเลิศ ดังนี้

TTSF_AWARD_59

 

รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทหน่วยงาน

ศ.ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ อาจารย์ภาควิชากีฎีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกลุ่มทีมวิจัย ผลงาน เรื่อง “บทบาทของแมลงและสัตว์ขาปล้องที่เป็นปัญหาในชุมชน ปศุสัตว์ และสาธารณสุข ของประเทศไทย” Research Team: Urban Pest and Vector Control Unit   รับเงินรางวัลจำนวน 400,000 บาท  << รายละเอียด >>

 

 

รางวัลทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

 ดร.ศิวเรศ อารีกิจ อาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โครงการ “การค้นหาความแตกต่างของรูปแบบอัลลีลยีนความหอมที่สัมพันธ์กับระดับปริมาณสารหอม 2-อะเซททิล-1-ไพโรลีน (2AP) ในมะพร้าวน้ำหอม” รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเงิน 210,000 บาท   << รายละเอียด >>

 

ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ นักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการ “องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหมากเพื่อการใช้ประโยชน์ในเครื่องสำอาง” รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเงิน 200,000 บาท   << รายละเอียด >>

ที่มา : รายละเอียดจากงานประชาสัมพันธ์ มก., 14 มีนาคม 2559
รูปภาพจาก : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.