การอบรมเทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ เพื่อนิสิต มก.หัวข้อ “High Performance Liquid Chromatography,HPLC: เครื่องแยกชนิดและหาปริมาณสารในสภาวะของเหลว”

                ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการอบรมเทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ เพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อ “High Performance Liquid Chromatography,HPLC: เครื่องแยกชนิดและหาปริมาณสารในสภาวะของเหลว” บรรยายโดย ดร.กฤตยา เพชรผึ้ง นักวิจัยประจำห้องปฏิบัติการเคมีและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 – 12.00น. ณ ห้องประชุม C202 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้มีผู้เข้าอบรม 31 คน

                โครงการอบรมเทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ เพื่อนิสิต มก. นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับความรู้ด้านเทคนิคการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยในครั้งนี้เป็นเครื่อง High Performance Liquid Chromatography,HPLC หรือเครื่องแยกชนิดและหาปริมาณสารในสภาวะของเหลว นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เข้าอบรม 25% ตลอดระดับการศึกษา