ภาพกิจกรรม การจัดสัมมนาวิชาการและสาธิตการใช้เครื่องมือจริงในหัวข้อ “Real-time PCR detection by ECO qPCR system” ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ. มก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ไลฟ์ ไซเอนซ์ เอพี จํากัด จัดสัมมนาวิชาการและสาธิตการใช้เครื่องมือจริงในหัวข้อ “Real-time PCR detection by ECO qPCR system” ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.30 – 14.30 ณ ห้องประชุม C 201/4 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์และด้วยความร่วมมือของบริษัทตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการทำการวิจัย จึงได้จัดโครงการความร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์นี้ขึ้น โดยในโครงการนี้เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน Real Time PCR อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยสามารถนำไปปรับใช้ในงานวิจัยที่กำลังดำเนินการ หรือนำไปวางแผนการดำเนินงานในอนาคตให้ดำเนินงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.