ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ คลิก

สอบถามเพิ่มเติม; กลุ่มงานวิจัย 0 2665 3777 ต่อ 6094