แถลงข่าวความสำเร็จ โครงการพัฒนารถกระเช้าอเนกประสงค์ รศ.ดร. ธัญญะ เกียรติวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการการพัฒนารถกระเช้าอเนกประสงค์

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสํานักส่งเสริมเเละถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทพงศ์พัฒนกิจ ก่อสร้าง จำกัด ประสบความสําเร็จในการพัฒนาเครื่องจักร อุปกรณ์ด้านการเกษตร “รถกระเช้าอเนกประสงค์” โดยกําหนดเเถลงข่าวภายใต้โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ณ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว   จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นี้           ทั้งนี้ “รถกระเช้าอเนกประสงค์”  เป็นเครื่องทุ่นแรงที่ช่วยในการเก็บเกี่ยวพืชสวนหรือผลไม้ก็น่าจะช่วยลดปัญหาความล่าช้าในการเก็บเกี่ยว ลดปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีความชำนาญ ลดปัญหาค่าจ้างแรงงาน ลดปัญหาอันตรายเนื่องจากการพลัดตกในขณะทำการเก็บเกี่ยว ตลอดจนค่ารักษาพยาบาลซึ่งอาจเกิดขึ้น เหมาะสมกับการเก็บเกี่ยวพืชสวนของเกษตรกรไทยได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ หากหน่วยงานหรือเกษตรชุมชนใดสนใจ สามารถเข้าชมเครื่องต้นแบบได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสานงานได้ที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Call Center 1313 หรือติดต่อสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 02333 3924

Leave a Reply

Your email address will not be published.