สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชี้แจงกรอบการวิจัยมุ่งเป้า เรื่อง ยางพารา

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.มก.) เรียนเชิญ ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ ผู้ประสานงานสำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้ข้อมูลชี้แจงกรอบการวิจัยยางพารา และแนวทางการสนับสนุนการวิจัยภายใต้กรอบวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:30-12:00 น. ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังกรอบการวิจัยเรื่อง ยางพารา สามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวไปยัง ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สวพ.มก. ไปยังโทรสาร 02-561-1985 หรือ e-mail: rdisdch@ku.ac.th ภายในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: แบบตอบรับ