ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 (ICNSRU2016)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้กำหนดจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 “ท้องถิ่นภิวัฒน์” ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21 (The 1st National and International Conference of Nakhon Sawan Rajabhat University “Understanding the Chang of Localization in the 21st Century” ICNSRU2016) ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัด นครสวรรค์

โดยผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยส่งบทความฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบออนไน์ได้ที่ http://rdi.nsru.ac.th/research หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โทรศัพท์ 056-219100 ต่อ 1139,1134,1152 โทรสาร. 056-882793 อีเมลล์ icnsru2016@nsru.ac.th สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2559

Leave a Reply

Your email address will not be published.