ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง อัตลักษณ์ทางการแข่งขันของประเทศเอสโตเนียระหว่าง ค.ศ. 1991-2011

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “อัตลักษณ์ทางการแข่งขันของประเทศเอสโตเนียระหว่าง ค.ศ. 1991-2011 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม DPAK C.JAIN อาคารศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับได้ที่ Fax: 025153580 หรือ Email: Nontiwat.s@chula.ac.th ภายใน 20 พฤษภาคม 2559

สอบถามเพิ่มเติม ; 02-218-3922-3 คุณ นนทิวรรธน์ สามัญบุตร

– ข้อเสนอโครงการ

– กำหนดการ

– แบบตอบรับ