ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผลกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยมีความสามารถและทักษะในการเขียนผลงานวิจัยและจัดเตรียมต้นฉบับเพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ รายละเอียดดังโครงการอบรมฯ ที่แนบ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงขอเชิญอาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมอบรมฯ โดยขอให้เสนอชื่อลงในแบบเสนอชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ และให้หัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าของหน่วยงานลงนาม แล้วส่งโทรสารมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่หมายเลข 0-2561-1985 ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ ขอให้อาจารย์ นักวิจัยที่เสนอชื่อลงในแบบเสนอชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ ส่งร่างผลงานวิจัยภาษาอังกฤษที่เตรียมเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์  MS-Word ไปยังนายธีรศักดิ์ สุนทรา ที่อีเมล rditss@ku.ac.th ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 (อาจารย์ นักวิจัยต้องมีร่างผลงานวิจัยภาษาอังกฤษที่เตรียมเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติแล้วเท่านั้น) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะพิจารณาและอีเมลแจ้งผลกลับไปยังอาจารย์ นักวิจัยเพื่อเรียนเชิญให้เข้าอบรมต่อไป ทั้งนี้ โปรดศึกษาเงื่อนไขการอบรมโดยละเอียด