ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมวิชาการนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะชุมชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะชุมชน (Innovation for Community Well-Being) ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (อาคารเคเอกซ์) ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

โดยผู้สนใจสามารถส่งบทคัดย่อ (Acstract) ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2559 ได้ที่ e-mail: wellbeing@kmutt.ac.th และสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ทางเว็บไซต์ http://wellbeing.kmutt.ac.th/

สอบถามเพิ่มเติม ; คุณศิริพร และ คุณเบญจวรรณ โทรศัพท์ 0 2470 9681-2