รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก.ร่วมงานมอบรางวัล จากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย TTSF

ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.และรศ.ดร.พันธ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย เข้าร่วมงานมอบรางวัล จากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย TTSF ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ (Swissotel Nai Lert Park Hotel)

โดยมีรางวัลดังต่อไปนี้
-รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มงานวิจัย : บทบาทของแมลงและสัตว์ขาปล้องที่เป็นปัญหาในชุมชน ปศุสัตว์ และสาะารณสุขของประเทศไทย
ศ.ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– ทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาเกษตรศาสตร์และชีวิทยา

ดร.ศิวเรศ อารีกิจ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์