แสดงความยินดีแก่ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท คว้ารางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว.ประจำปี 2558

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวพิชชาอรฐ์ สิริชีวเกษร หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. และคณะทีมนักวิจัย คว้ารางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว.ประจำปี 2558

กล่าวรายงาน โดย ศ.นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว.

กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ โดย รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง

รางวัล
ประเภทผลงานวิจัยด้านสาธารณะ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะทีมนักวิจัย คว้ารางวัลผลงานวิจัยเด่นสกว.ประจำปี 2558 จากผลงาน “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”

ประเภทผลงานด้านวิจัยด้านพาณิชย์
ผศ.ดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูสงคราม
โดยผลงานที่ได้รับ คือการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารและสร้างแต้มต่อทางธุรกิจ “วิจัยได้….ขายจริง” ณ ห้องอินฟินิตี้ 1-2 โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ