รางวัล TEQ Award ประจำปี 2559 สำหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ บริษัท ที อี คิว จำกัด จัดให้มีการมอบรางวัล TEQ Award ประจำปี 2559 สำหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงาน ยกย่องเชิดชูพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ (รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร)

หากสนใจขอให้เสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกไปยัง คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของหน่วยงาน พร้อมทั้งจัดทำเอกสารตามรายการในแบบฟอร์ม รวม 11 รายการ ๆ ละ 15 ชุด และส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 196 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900 ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://labanimals.net/index.php/component/content/article/8-onsra/192-teq-award-2559.html

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: บันทึกข้อความ รายละเอียดรางวัล TEQ TEQform_2_59 TEQform_3_59 TEQform_4_59 TEQform_5_59 TEQform_6_59 TEQform_7_59 TEQform_8_59