การสมัครเข้ารับรางวัล IAD Award ประจำปี 2559 สำหรับนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดให้มีการมอบรางวัล IAD Award ประจำปี 2559 สำหรับนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สัตว์ฯ ให้สอดคล้องกัลหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์ และหลัก 3Rs (เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร)

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลดังกล่าว จัดทำเอกสารตามรายการในแบบฟอร์ม รวม 11 รายการ รายการละ 11 ชุด และส่งเอกสารด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปยัง สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 196 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2550 ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://labanimals.net/index.php/component/content/article/8-onsra/195-iad-award-2016.html

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: IADform 1 บันทึกข้อความ แผ่นประชาสัมพันธ์ รายละเอียด IAD Award