ขอความร่วมมือทวนสอบ/เพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย ปี พ.ศ. 2558 ผ่านระบบออนไลน์

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (http://research.rdi.ku.ac.th/kur3) โดยรวบรวมข้อมูลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.   และทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และนำเสนอในการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ งานวิจัยที่ดำเนินการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ การประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ และรางวัลผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ โดยให้อาจารย์/นักวิจัย กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลงานวิจัยฯ นี้ ในการรายงานผลต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  และคณะ/สถาบัน/สำนัก ใช้ในการรายงานผลต่อสำนักประกันคุณภาพในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งได้เชื่อมโยงกับระบบภาระงานของอาจารย์ (http://ku-work.ku.ac.th) ในการคิดภาระงานของอาจารย์ นอกจากนี้ ข้อมูลในส่วนของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  และงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยฯ จะนำไปใช้ประกอบการพิจารณาให้รางวัลงานวิจัยตีพิมพ์/ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ในปี 2558  ด้วย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงขอความร่วมมือจากอาจารย์ นักวิจัย ในการทวนสอบ/เพิ่มเติมข้อมูลงานวิจัยปี 2558 ในระบบฐานข้อมูลงานวิจัยฯ ทั้งนี้ ในการกรอกข้อมูล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้จัดให้มีระบบผู้แทนของหน่วยงานระดับภาควิชา/ฝ่าย/ศูนย์/สถานีวิจัย ในกรณีที่หน่วยงานมอบหมายให้ผู้แทนเป็นผู้กรอก โดยจะมีรหัสและบัญชีของผู้แทนในการเข้าระบบ

อย่างไรก็ตามอาจารย์ นักวิจัย จะต้องรับผิดชอบข้อมูลที่ผู้แทนกรอก โดยการสั่งพิมพ์ข้อมูลอัตโนมัติจากระบบฐานข้อมูลงานวิจัยฯ เซ็นชื่อกำกับ จัดส่งให้หัวหน้าหน่วยงาน  และหัวหน้าหน่วยงานสั่งพิมพ์บันทึกสรุปข้อมูลจากอาจารย์/นักวิจัย ของหน่วยงานจากระบบฯ  จัดส่งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ภายในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน  2559 (รายละเอียดการกรอกข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. ดังคู่มือในระบบฯ (ดาวน์โหลดคู่มือ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง