ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักและวิเคราะห์ไขมัน

ราคากลางเครื่องชั่งน้ำหนักและวิเคราะห์ไขมัน