สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มนวัตกรรมสำหรับอนาคต (Foresight Research)

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปี 2559 โดยกำหนดให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแม่ข่ายงานวิจัยพื้นที่ส่วนกลาง งานวิจัยกลุ่มนวัตกรรมสำหรับอนาคต (Foresight Research) เพื่อจัดทำชุดโครงการวิจัยในด้านเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยศูนย์บริการวิชาการ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยกำหนดกรอบการวิจัยดังนี้

ด้านอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่

1. งานศึกษาศักยภาพด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. งานศึกษาวิจัยด้านอนุรักษ์พลังงานทดแทนในกลุ่มนวัตกรรมสำหรับอนาคต (Foresight Research) แบ่งเป็น 4 ชุดโครงการได้แก่

ชุดที่ 1 ภาคเทคโนโลยีระบบการจัดการเพื่อการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (์Net-Zero Energy)

ชุดที่ 2 ภาคนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles)

ชุดที่ 3 ภาคเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสำหรับส่งไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

ชุดที่ 4 ภาคการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ (Modal Shift) ของการเดินทางสัญจร และการขนส่งทางถนนไปสู่การขนส่งระบบราง

ด้านพลังงานทดแทน 5 ชุดโครงการได้แก่

ชุดที่ 1 ภาคระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage)

ชุดที่ 2 ภาคเทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อใช้ในการขนส่ง

ชุดที่ 3 ภาคนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy)

ชุดที่ 4 ภาคนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล

ชุดที่ 5 ภาคนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพลังงานขยะ

ผู้สนใจสามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัย โดยสามารถศึกษาแนวทาง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการจัดทำข้อเสนอโครงการฯ ในรายละเอียดเอกสารที่แนบ และส่งผ่านทาง email: unisearch@chula.ac.th หรือนำส่งที่ส่วนพัฒนาโครงการ ศูนย์บริการวิชาการฯ อาคารวิจัย ชั้น 4 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 เพื่อให้แม่ข่ายพิจารณา และจัดเตรียมชุดโครงการส่งไปยัง สนพ. ต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณกิติยา งานความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม ส่วนพัฒนาโครงการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 02-218-2880

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: AE_RD 59 Announcement General-edit สิ่งที่ส่งมาด้วย 4, EE_RD 59 Announcement General-edit สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ,จม.มหาวิทยาลัยต่างๆ เรียน อธิการ, สิ่งที่ส่งมาด้วย 1), สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ,สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)