ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่องเสียงสะท้อนความถี่สูง 1 เครื่อง

ราคากลางจัดซื้อ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง โดยวิธีพิเศษ