ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่องเสียงสะท้อนความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง