ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM) รุ่นที่ 6-9

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)  เชิญร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM) รุ่นที่ 6-9  เพื่อการส่งเสริมและ พัฒนาระบบวิจัยบูรณาการและการสนับสนุนการจัดการและพัฒนาสินทรัพย์ความรู้เพื่อการพัฒนาประเทศที่ ยั่งยืน ท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถส่งแบบฟอร์มสมัครการอบรมมายังโทรสาร 0 2579 7435 ต่อ 3610 (สกว.) 0 5790457 (วช.) หรือทาง e-mail ; training.arda@gmail.com

– โครงการ + กำหนดการ + แบบตอบรับ