ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศงานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (ICBIR 2016)

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ The 4th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR 2016) ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยส่งผลงานที่นำเสนอเน้นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการ และด้านภาษาและวัฒนธรรม ผู้สนใจสามารถส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.icbir.org

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2763-2752, 0-2763-2704

e-mail:contact@icbir.org