ประชุมเวทีเสวนาสาธารณะ (TRF Public Forum) เรื่อง เกษตรน้ำน้อย…ทางออกของเกษตรกร

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดจัดเวทีสาธารณะ (TRF Public Forum) เรื่อง “เกษตรน้ำน้อย…ทางออกของเกษตรกร” ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 08:30-13:00 น. ณ หอประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานวิจัยของ สกว. สู่สาธารณะ

2. ให้เกษตรกรทราบถึงองค์ความรู้การจัดการทางด้านการเกษตรในภาวะน้ำแล้งที่เหมาะสมสามารถใช้เป็นทางเลือกในการสร้างรายได้ทดแทนการปลูกพืชในภาวะปกติได้

3. นำเสนอทางเลือกนโยบายแก่หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำและดำเนินนโยบาย

4. ให้ทราบถึงประเด็นใหม่ๆ ที่นักวิจัยหรือ สกว. สามารถนำไปกำหนดเป็นโจทย์วิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป

5. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์การใช้น้ำในภาคการเกษตรที่จะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของภาคการเกษตรไทย

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.) โทรศัพท์ 02-278-8200 ต่อ 8329/ 081-440-3600/ 080-442-6930

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: โครงการ บันทึกข้อความ แบบตอบรับ