การอบรมหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย กำหนดจัดการอบรมหลักสูตร “สถิติการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” (Statistics and Research Design Using Animals) จำนวน 2 รุ่น

รุ่นที่ 1 วันที่ 23-26 มีนาคม 2559

รุ่นที่ 2 วันที่ 6-9 มีนาคม 2559

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 303 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับสถิติสำหรับการวิจัยที่ใช้สัตว์ฯ

ผู้สนใจเข้ารับการอบรมขอให้ส่งแบบตอบรับ ไปยังโทรสาร 02-579-0388 หรือ email: admin@labanimals.net  ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2559 (รับรุ่นละ 45 คน)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: โครงการ กำหนดการ  แบบตอบรับ  แบบตอบรับ(word)