ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ” โดยจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้จึงขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความนำเสนอในการประชุมดังกล่าว โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครนำเสนอและส่งบทความผ่านทางระบบลงทะเบียน http://conference.nu.ac.th/nrc12/

สอบถามรายละเอียดได้ที่กองบริหารการวิจัย โทร 055-968641 หรือ Email : nrc@nu.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published.