ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th  KKU International Engineering Conference 2016 “Engineering and Technology for Better Living” ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด 

ผู้สนใจสามาารถส่งบทความฉบับสมบูรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 3 เมษายน 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ienc2016.org โดยบทความที่ได้รับการตอบรับจะได้ตีพิมพ์ในวารสาร Key Engineering Materials (อยู่ในฐาน Scopus) หรือวารสาร Chiang Mai University journal of Natural Science (อยู่ในฐาน Scopus) หรือ วารสาร KKU Engineering Journal (อยู่ในฐาน TCI)