รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. และคณะทีมนักวิจัย คว้ารางวัลผลงานวิจัยเด่นสกว.ประจำปี 2558

ผลงาน การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม

 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะทีมนักวิจัย คว้ารางวัลผลงานวิจัยเด่นสกว.ประจำปี 2558 จากผลงาน “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” ประเภทผลงานวิจัยด้านสาธารณะ โดยกำหนดวันรับโล่เกียรติยศ ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 8.30-13.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ 1-2 โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ

และได้รับการคัดเลือกจาก สกว.ให้เป็น The Researchers 1 ใน 13 คน จากจำนวนนักวิจัยหลายพันคน ที่มีผลงานโดดเด่น สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ และเป็นงานวิจัยที่สะท้อนความจริงที่น่าสนใจ เพื่อถ่ายทำรายการ The Researchers  ซึ่งจะออกอากาศ Nation TV ในเมษายนนี้

   จุดเด่นของงานวิจัย :  ข้อค้นพบจากการวิจัยสำหรับแนวทางการยกระดับคุณค่า “สหกรณ์” โดยใช้กรอบการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม (VN&F Platform) ซึ่งมีกระบวนการดำเนินการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 3 ประการ คือ การยกระดับสมรรถนะคน องค์กร และเครือข่าย โดยมีผลลัพธ์การวิจัยในรูปแบบของนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจเชิงคุณค่าต่างๆที่ช่วยแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมบนหลักการพึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม รูปแบบและแนวทางดังกล่าวมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการนำไปใช้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศที่มุ่งเน้น “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง”

Chutathip_Pat-02

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ มก., 8 กุมภาพันธ์ 2559