ขอขยายเวลาการปิดรับบทความวิจัย ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 (1st RUSCON) ในหัวข้อ “วิจัยเพื่อสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม (Research for Creating Community and Society)” ในวันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

เนื่องจากมีผู้สนใจจำนวนทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจึงขยายเวลาการรับบทความถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยสามารถลงทะเบียนส่งบทความฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่  www.ruscon.rmutsb.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โทรศัพท์ 035-709-097

- โปสเตอร์

– เอกสารเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.