อาจารย์/นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล “Best Paper Award” จากงาน The EcoDesign 2015 Conference in Tokyo, Japan .

รางวัลที่ได้รับ : Best Paper Award
ผลงาน :
 Global Initiative on UPCYCLE Carbon Footprint Certification and Label Systems for Creative Waste Management and Greenhouse Gas Reduction
จาก : The 9th International Symposium on Environmentally Conscious Design and Inverse Manufacturing 2-4 December 2015, Tokyo, Japan

ผู้ร่วมผลงาน : Rattanawan Mungkung (ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม) , Singh Intrachooto (ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) ,
Tananon Nudchanate, Kannika Sarakon (Center of Excellence on enVironmental strategy for GREEN business (VGREEN), Kasetsart University)