ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ต้องการสำมะโนข้อมูลสถานะการแข่งขันของหน่วยงานที่ผลิตงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยทุกประเภท ซึ่งได้แก่ หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ ศูนย์วิจัย กลุ่มบุคคล/ทีมที่ทำงานวิจัย เป็นต้น   โดยจะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล ทุนวิจัย เครื่องมือ และ อุปกรณ์วิจัยที่สำคัญ เพื่อการประเมินศักยภาพ การวางแผนจัดซื้อ การบำรุงรักษา และการประชาสัมพันธ์ ได้อย่างเหมาะสม โดยข้อมูลเหล่านี้จะปรากฏในฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงใคร่ขอความร่วมมือจากหน่วยงานท่านในการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้

  • ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ/หน่วยวิจัย
  • ชื่อหัวหน้าปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ/หน่วยวิจัย
  • รายชื่อสมาชิกของห้องปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ/หน่วยวิจัย ที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  • รายชื่อสมาชิกที่เป็นนิสิต
  • รายชื่อสมาชิกที่เป็นบุคคลภายนอก
  • รายการครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการที่สำคัญ มูลค่า 100,000 บาท ขึ้นไป
  • พื้นที่ในความดูแลของห้องปฏิบัติการ/พื้นที่วิจัย/แปลงทดสอบ

โดยขอให้ท่านกรอกข้อมูลตามฟอร์มที่แนบ และส่งคืนฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ภายในวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เมื่อได้รับรายการข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะขอความอนุเคราะห์เยี่ยมชมสถานที่ เก็บข้อมูล และขอสัมภาษณ์จากหน่วยงานท่านในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง

Download :