ทุนวิจัยโครงการ Newton Advanced Fellowship

โครงการ Newton Advanced Fellowship เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สกว. Royal Society และ British Academy ของสหราชอาณาจักร เพื่อให้ทุนสนับสนุนแก่นักวิจัยที่จบปริญญาเอกมาแล้วไม่เกิน 15 ปี ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยจะต้องมีผู้ร่วมวิจัยชาวอังกฤษ (co-applicant) ในโครงการ โดยงบประมาณโครงการส่วนหนึ่งสามารถจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางมาประเทศไทยเพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านการวิจัย ของผู้วิจัยร่วมชาวอังกฤษได้

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สนับสนุนโดย สกว. และ Royal Society) สนับสนุนจำนวน 3 ทุน รวมงบประมาณไม่เกิน 5,200,000 บาท ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี/ทุน

สาขานักวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สนับสนุนโดย สกว. และ British Academy) สนับสนุนจำนวน 2 ทุน รวมงบประมาณไม่เกิน 5,200,000 บาท ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี/ทุน

 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2559- 2 มีนาคม 2559

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัครผ่าน website ของ Royal Society

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สมัครผ่าน website ของ British Academy

โดยมีเงื่อนไขของการพิจารณาทุนคือ โจทย์วิจัยจะต้องเป็นไปตาม Overseas Development Assistance (ODA) ซึ่งสามารถศึกษาได้ทาง website http://www.rcuk.ac.uk/RCUK-prod/assets/documents/international/ODAguidanceRCUKspecific.pdf

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: โจทย์วิจัย, โครงการ Newton Advanced Fellowship, บันทึกประชาสัมพันธ์โครงการ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายวิชาการ สกว. โทรศัพท์ 02-278-8254 หรือ website