การนำเสนอกรอบแนวคิดงานวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัย มก.

วันที่ 13 มกราคม 2559 การนำเสนอกรอบแนวคิดงานวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัย มก. ประเภทโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อศักยภาพและสร้างความพร้อมในการแข่งขันของประเทศ กลุ่มโครงการวิจัยปรับปรุงพันธุ์(Breeding)